December 3, 2009

Anual sad news 2009...


YOKOHAMA FC announced the non-renewal contracts with following 9 players: Kenji KOYAMA #1, Kosuke YATSUDA #3, Takafumi YOSHIMOTO#7, Daishi KATO #15, Sho GOKYU #20, Yusuke SUDO #25, Toshiki SUZUKI #28, Chong Yong De #29, Tatsumi IIDA #31.

No comments: